Obnova křížků ve Skoroticích

Aktuálně:

Aktualizace k 15.5.2024

Během úterý 15. května provedl kameník odkopání zeminy kolem obou podstavců křížků, osekání nežádoucích (nátěrových) materiálů, chemické očištění a omytí tlakovou vodou. Příští týden započne s modelací chybějících částí podstavce. Zejména na podstavci křížku v zatáčce pod hřbitovem po očištění nádherně vystoupila přírodní krása kamene.


Projekt "Oprava kamenných křížků" ve Skoroticích byl podpořen Ústeckou komunitní nadací z prostředků společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o

Aktualizace k 28.4.2024

Co se zdálo nedosažitelné, je nyní téměř na dosah. V uplynulých 14 dnech se nám podařilo díky aktivitě MUDr. Eva Bradová získat soukromého dárce, který uhradí opravu kamenného podstavce v ulici Polní v hodnotě 57.100,- Kč. Dále nás znovu podpořila Ústecká komunitní nadace z prostředků společnosti Statical s. r. o. ve výši 15.000,- Kč. Tento dar bude použit na opravu kovaného kříže v ulici Do Vrchu. Zbývá nám sehnat již pouze 10 % celé částky a v tuto chvíli budeme netrpělivě očekávat výsledky grantového řízení Nadace Občanského fóra.

Díky za Vaši podporu, společně jsme se stali součástí příběhu záchrany dvou kamenných křížků ve Skoroticích.


Aktualizace k 15.3.2024


Nestáli jsme s rukama za zády a díky tomu jsme získali nadační příspěvek ve výši 30.000,- Kč pro náš projektový záměr "Obnova kamenných křížků ve Skoroticích" od Ústecké komunitní nadace. Projekt je podpořen z dobročinného fondu Air Products CZ & SK. Více informací o stejné příležitosti pro vás zde: https://www.komunitninadace.cz/zad.../grantova-kola-a-vyzvy/


Aktualizace k 9.3.2024

V týdnu ústeckých jarních prázdnin ve dnech 4.- 6. 3. nás navštívil Martin Šerák, aby odborně sejmul oba kříže k opravě. Nejprve pod kostelem v ulici Polní, kde bylo třeba se vypořádat s odvrtáním olověné výplně kolem ulomeného čepu kříže. Úmorná práce se vyplatila – díky číslu odlitému na čepu kříže, které odpovídá vyobrazení dochovaného litinového kříže v některých historických slévárenských vzornících a jeho upevnění v podstavci olověnou zálivkou se ukázalo, že dochovaný kříž byl s velkou pravděpodobností součástí památky od doby jejího předpokládaného vzniku někdy kolem poloviny 19. století. Od zalévání čepů křížů olovem se totiž zhruba v poslední třetině 19. století upouštělo a k upevnění křížů do podstavců se začal používat tmel na bázi cementu. Cementování totiž bylo technologicky, časově i cenově méně náročné než zalévání olovem, pro něž se do horní plochy hlavice mj. musely vysekat nalévací drážky.

U kovaného kříže v ulici Do Vrchu restaurátor nejprve povolil všechny matice a sejmul horizontální část kříže (břevno) se zadní vzpěrou, poté korpus Krista a nakonec opět již za svitu čelovky uvolnil taktéž olověnou výplň kolem čepu kříže. Vzhledem k poréznějšímu materiálu pískovcové hlavice podstavce i jejím větším rozměrům šla vertikální část kovaného kříže (kůl) vyjmout o něco snadněji než ulomený čep v předchozím případě. Dlab v hlavici pak zajistil proti povětrnostním vlivům. Všechny díly kříže byly odvezeny do restaurátorské dílny na jih Čech k očištění, opravě květů v koncích ramen kříže a výrobě kopií dekorů k patce kříže dle vzoru použitého ve Strážkách či nedalekém Libouchci.


Během 3 dnů jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací ohledně vývoje situace s uchováním křížků v české krajině, vývoji řemesla kameníků, kovářů a slévačů, kteří kříže zhotovovali a mnoho dalšího. Dr. Šerák totiž umí o své práci hovořit poutavě, s láskou a úctou k práci předků. Věříme, že někdy nastane čas posdílet se zájemci alespoň část získaných informací. 


Aktualizace k 23. 2. 2024 

Plánované činnosti:

Začátek dubna 2024 – zahájení terénních úprav kolem podstavce kříže (srovnání základu a odkopání přebytečné zeminy) a následně chemické očištění a ošetření kamenného podstavce.

Začátek března 2024 – odborné sejmutí křížů z kamenných podstavců, zakonzervování plochy hlavice podstavce proti povětrnostním vlivům a odvoz do restaurátorské dílny

23. 2. schůzka s panem arciděkanem Miroslavem Šimáčkem, prezentace dosavadních zjištění, představení dalšího časového harmonogramu prací a součinnost s jednotlivými aktéry opravy (náš spolek, římskokatolická církev, místní obyvatelé, kameník Josef Sotona, restaurátor křížku MUDr. Martin Šerák), financování opravy křížků, plánovaný termín dokončení, dohoda o požehnání opravených křížků.

22. 2. Konzultace s odborníkem, PhDr. Jiřím Belisem, pracovníkem Muzea (konzervátor a kurátor sbírek), ze které vyplynulo několik cenných rad a doporučení ohledně možného postupu při opravách křížků.

Detail (původně hřbitovního) kříže v ulici Polní
Detail (původně hřbitovního) kříže v ulici Polní
Obhlídka kříže v ulici Polní
Obhlídka kříže v ulici Polní
PhDr. Jiří Belis dokumentuje kříž v ulici Do Vrchu
PhDr. Jiří Belis dokumentuje kříž v ulici Do Vrchu


Foto neznámého křížku ve Skoroticích, rok 1958, získáno z NPÚ
Foto neznámého křížku ve Skoroticích, rok 1958, získáno z NPÚ

19. 2. 2024 – návštěva u Mgr. Jana Leibla v Národním památkovém ústavu – pátrání po dalších souvislostech, které by nám umožnily objasnit okolnosti vzniku křížků.  Níže přinášíme kopii dvou stran ze soupisu památek z roku 1835 s překladem z německého skriptu, které vedly k identifikaci 3 ze 4 skorotických křížků. Soupis se nachází v archivu biskupství v Litoměřicích. Za překlad vděčíme muzeoložce, Mgr. Natálii Belisové. Podařilo se nám také získat fotografii dalšího kříže, který ve Skoroticích stával (foto z roku 1958). Pokud byste věděli, kde kříž původně stál, budeme velmi vděční za předání informace.

31.3.2024 - Dle informací zaslaných panem KJ a doplněných paní MT by mělo jít o foto křížku u potoka (pod hasičárnou). Budova za stromy je totiž nejspíš statek na návsi.

Soupis památek z roku 1835 položky 1-6
Soupis památek z roku 1835 položky 1-6
Soupis památek z roku 1835 položky 1-6
Soupis památek z roku 1835 položky 1-6

Ukončení sbírky k 25.1.2024

Vážení a milí dárci,

vyhlášená sbírka na záchranu křížků dnešním dnem končí. Za 60 dní se podařilo vybrat 121.110,- Kč od 89 dárců. I když se nám nepodařilo vybrat cílovou částku, je to krásný základ pro opravu litinových křížků a kamenných podstavců v blízkosti kostela sv. Václava. Ze srdce Vám děkujeme za Vaši štědrost, zájem a podporu.

Určitě vás zajímá, co bude dál. Jednáme s významným skorotickým mecenášem o dofinancování opravy a budeme čekat na výsledky grantového řízení podané žádosti. Sledujte, prosím, webové stránky www.skoroticejinak.cz nebo pokud jste nám zanechali svůj email, budeme vás pravidelně informovat o vývoji situace a průběhu prací. Doufáme, že začátkem prázdnin budeme moci rozeslat všem dárcům pozvánku k slavnostnímu požehnání křížku/křížků.

S přáním pokojných dní

Tereza Nováková, předsedkyně spolku Skorotice Jinak, z. s.


Křížky v probíhající opravě

Křížek v ulici Polní pod kostelem směrem na zahrádkářskou kolonii

Odkaz na mapu ZDE

Na dolním konci ulice Polní, pod kostelem se starým hřbitovem, stojí na nároží louky pod košatým kaštanem podstavec s litinovým křížem. 

Pískovcový podstavec má poměrně jednoduchou formu s obvyklým dělením na hlavici, dřík a patku. Podstavec stojí na kamenné desce zapuštěné v zemi v mírně svažitém terénu. Základová deska mírně poklesla, takže celý podstavec je mírně nakloněný. Povrch podstavce byl zjevně periodicky opatřován vápenným nátěrem, což je dosud patrné především v oblasti dříku. V podstavci je upevněn litinový kříž, který odpovídá vzoru číslo 24 ze vzorníku Ferrum (vzorníková výška 145 cm, hmotnost 20,8 kg). Na kříži chybí všechny demontovatelné díly, což v tomto případě představuje korpus Krista, svitek se siglou INRI a nápisovou tabulkou. Kříž je litý dohromady s paprsčitou září plaménkového charakteru, což naznačuje relativně větší stáří odlitku, protože mladší výrobky z konce 19. stol. měly paprsčité záře obvykle demontovatelné, samostatně odlévané a s poněkud jiným, jednodušším tvarem paprsků. Na povrchu kříže se nedochovaly téměř žádné zbytky nátěrů. Kříž, ač zřejmě dosti starý stran data výroby, určitě není původní a byl na podstavec osazen až v rámci nějaké snahy o obnovu památky velmi pravděpodobně počátkem 90. let 20. století. Nejspíše pochází z některého z blízkých hřbitovů.

Základní koncepce a postup obnovy památky:

Stávající litinový kříž bude demontován z podstavce a nahrazen jiným historickým výrobkem, který bude rozměrově a vzhledově korespondovat s klasicistní formou kamenného podstavce. Jako ideální řešení do Skorotic se jeví užití vzoru č. 27 ze vzorníku akciové společnosti Ferrum (vzorníková výška kříže 147 cm a hmotnost 25 kg). Na vybraný exemplář z depozitáře zhotovitele budou doplněny chybějící demontovatelné díly, všechny části budou vyčištěny pískováním, budou provedeny potřebné opravy výrobních defektů. Výrobek bude opatřen kvalitním nátěrovým systémem, významné části dekoru budou pozlaceny plátkovým zlatem na lepidlo mixtion. Osazený kříž bude opatřen novou zadní vzpěrou vyrobenou tradičními kovářskými postupy. Cena za restaurování kříže činí 71.400,- Kč.

Pískovcový podstavec bude očištěn od nežádoucích materiálů, chemicky očištěn (porosil Si) a omyt tlakovou vodou. Kámen bude domodelován a doplněn o chybějící části, impregnován hydrofobním materiálem. Bude provedeno srovnání základu a odkopání přebytečné zeminy. Cena za renovaci podstavce kříže činí 57.100,- Kč

Celková cena za renovaci a restaurování kříže v ulici Polní pod kostelem činí 128.500,- Kč

Křížek v ulici Do Vrchu pod hřbitovem

Odkaz na mapu ZDE

Na horním konci ulice do Vrchu v místě jejího napojení na ulici Polní spolu s odbočkou ulice V Lánech stojí pod mohutným ořešákem kamenný podstavec s kovaným křížem

Pískovcový podstavec tohoto typu s vysokou hlavicí se nachází v samotných Skoroticích nejméně 4x a další stojí v nedalekých Strážkách u hlavní silnice při odbočce do Habrovic. Podstavec stojí na kamenné desce zapuštěné v zemi a na jeho povrchu jsou patrné četné zbytky opakovaných nepigmentovaných vápenných nátěrů. V podstavci je osazen jednoduchý kovaný kříž o výšce 160 cm, zhotovený z kovářsky zpracované ocelové pásoviny. Břevno je ke kůlu zezadu pouze přiloženo bez plátování a zajištěnou šroubem. Konce ramen kříže jsou rozšířena do trojlistého tvaru (jetelový kříž) a ozdobena kovanými květy. Každý květ je složen z dvojice do sebe vložených mističek o šesti okvětních lístcích. Chybí svitek se siglou INRI. Současné osazení těla ukřižovaného Krista není původní – vůči proporcím kříže je malý. Předchozí a pravděpodobně původní Kristus musel být litinový se závitovým čepem provlečeným skrz kůl kříže a zadní vzpěru – dle odborného posouzení restaurátora o tom svědčí průměry přebytečných malých otvorů v kůlu a břevně. Povrch kříže i zadní vzpěry jsou opatřeny několika vrstvami degradujících nátěrů mezi nimiž lokálně prokvétá koroze. Květinové dekory jsou korozí poškozené značně.

Základní koncepce a postup obnovy památky:

Kříž bude demontován z podstavce, rozebrán na jednotlivé díly a vyčištěn od zbytků nátěrů a korozních produktů. Květinový dekor v koncích ramen kříže bude částečně opraven, částečně nahrazen kopiemi. Litinový korpus bude nahrazen větším historickým odlitkem, který bude svými proporcemi lépe odpovídat rozměrům kříže. Pro zhotovení chybějícího svitku se siglou INRI a nápisové tabulky z plechu neexistují žádné věrohodné předlohy a proto budou nahrazeny litinovými odlitky jako vědomá a přiznaná vývojová fáze v minulosti poškozené památky. Cena za restaurování kříže činí 84.800,- Kč

Pískovcový podstavec bude osekán od nežádoucích materiálů a připraven dlab na osazení patky kříže, chemicky očištěn (porosil Si) a omyt tlakovou vodou. Kámen bude domodelován a doplněn o chybějící části, impregnován hydrofobním materiálem. Bude provedeno srovnání základu a odkopání přebytečné zeminy. Cena renovace kamenného podstavce kříže činí 51.700,- Kč.

Celková cena za renovaci a restaurování kříže v ulici Do Vrchu pod hřbitovem činí 136.500,- Kč


Celková cena za renovaci a restaurování obou památek ve Skoroticích činí 265.000,- Kč


Obnova dvou skorotických křížků

Kříže a kapličky - němé svědky dějin instalovali naši předkové v blízkosti lidských obydlí, u cest, v polích či na místě významných událostí. Stojí tu a často přežívají bez povšimnutí desítky let.

V minulosti se k nim zachoval režim doslova macešsky, nyní je na nás, abychom se o ně postarali a prodloužili jim život a zachovali je pro příští generace. Pro ty, co přijdou po nás.

Inspirována sledováním party nadšenců a jejich počinů při obnovách drobných sakrálních památek v Arnultovicích, krajině Česko-saského Švýcarska, Libouchci, Habrovicích či záchranou Všemilského hřbitova, rozhodla jsme se i já s vaší pomocí přispět k záchraně a obnově dvou křížků ve Skoroticích – a to konkrétně v ulici Polní a v zatáčce pod hřbitovem v ulici Do Vrchu.

Navraťme jim, prosím, jejich důstojnost a půvab.


Aktualizace k 3. 1. 2024

Sbírka na záchranu dvou skorotických křížků se přehoupla do druhé poloviny a poběží ještě 22 dní - do 25. ledna. Dosud se složilo 77 dárců a vybralo společně celkem 99.900 Kč. Je to opravdu vysoká částka, a i když to na opravu obou křížků zatím nestačí, chci vám všem poděkovat za vaši štědrost, dobré srdce a povzbuzující milé vzkazy. Děkuji za vaši důvěru, která je pro mne obrovským závazkem. 

Můžeme zatím přemýšlet o prioritě oprav a neodborných pracích, které provedeme svépomocí (terénní úpravy, odvoz zeminy), abychom dosáhli úspory nákladů. Budeme doufat v částečné dofinancování oprav z dvou drobných grantů (Ústecká komunitní nadace až 30.000,- Kč a Nadace Občanského fóra až 50.000,- Kč). Výsledky budeme vědět na konci 1. pololetí. Potřebujeme tedy ještě vybrat zhruba 80.000,- Kč.

Můžete-li ještě přispět na dobrou věc, zvažte, prosím, vaše finanční možnosti. Nemohu vám nyní nabídnout více než slova upřímných díků a potvrzení pro odpočet daru z daňového základu. Vaše radost z darování je však k nezaplacení. 

Děkuji.

Za spolek Skorotice Jinak Tereza Nováková


Aktualizace k 11. listopadu 2023:

V tuto chvíli disponujeme cenovými nabídkami na opravu obou křížků, a to jak kamenných podstavců (bude realizovat kameník, pan Josef Sotona), tak cenovou nabídku na renovaci a zhotovení částečné repliky kovaného kříže v ulici Do Vrchu, tak i litinového kříže v ulici Polní (bude realizovat dr. Martin Šerák). Celkem 4 cenové nabídky obsahují podrobný popis práce a použité materiály vč. garance záruky a ceny. Zájemcům jsou plně k dispozici k nahlédnutí. Máme vyjádření od Statutárního města Ústí nad Labem, na jehož pozemku památné kříže stojí, tak i povolení k opravě křížků od římskokatolické církve jako vlastníka křížků. Překážející větev mohutného ořešáku byla koncem října odříznuta. Jediné, co nám v tuto chvíli chybí, jsou peníze. A proto si vás dovoluji oslovit jako skorotické sousedy a poprosit o příspěvek do sbírky organizované přes Donio.cz. Portál zajistí maximálně jednoduchou administrativu, pro vás potvrzení o daru, které můžete uplatnit pro daňové účely dle zákona o dani z příjmu a zároveň maximální transparentnost projektu. Věřím, že se nám společně podaří vybrat po drobných částkách od jednotlivců celou sumu,za kterou opravíme oba křížky, vrátíme jim jejich krásu a důstojnost a uchováme je pak pro další generaci jako součást kulturního dědictví.

Pokud se povede peníze vybrat, můžeme se těšit na instalaci obnovených křížků na konci 1. pololetí příštího roku. Následně pak zajistíme slavnostní požehnání křížků panem arciděkanem a uskutečníme veřejné setkání sousedů, kteří budou chtít sdílet dojmy a radost z oživení dvou skorotických rozcestí a z vdechnutí nového života málem zničených památek.    


Aktualizace k 4. září 2023:

Počátkem léta jsme začali shromažďovat informace k dvěma křížům na území obce Skorotice.

Prvotními informacemi pro nás byl článek Mgr. Liebla z NPÚ o Skorotických křížích. Naše kroky tedy v červenci vedly právě do Národního památkového ústavu. Dozvěděli jsme se tak o existenci soupisu památek Skorotické fary. Ten je dostupný v archivu Biskupství litoměřického a pochází z roku 1835. Již v té době ke skorotické farnosti patřilo celkem 17 okolních obcí a osad včetně například již zaniklé Dělouše, Bánova či Studánky. Soupis je psán německou kurzivou a tak vyčíst z něj potřebné informace je vcelku časově náročné. Obsahuje totiž celkem 42 položek sakrálních památek z celé farnosti a celou řadu podrobností k nim.

Dále jsme navštívili Archiv města Ústí nad Labem, kde jsou mimo jiné uloženy pamětní knihy Farního úřadu Skorotice a kronika obce Skorotice. V té jsme bohužel nenašli kromě historie kostela žádné informace k dalším památkám v obci, ale je velmi zajímavou upomínkou dob minulých. Mnohé zápisy v ní nám vyvolaly úsměv na tváři a ukazují, že bez ohledu na dobu, se starosti občanů vlastně zase tolik neliší.

Nedílnou součástí našeho pátrání bylo také hledání v historických mapách, v archivu zeměměřického ústavu. Drobné památky byly v minulosti důležitými orientačními body a tak se běžně zanášely i do vojenských map. Mohli jsme si tak zmapovat umístění drobných sakrálních památek v obci již od vzniku map Stabilního katastru v roce 1843. Vznikla tak mapka, která nám přibližně ukazuje změny drobných památek v čase. Mimo jiné lze díky starým mapám přibližně datovat právě ty dva kříže, které nás aktuálně zajímají nejvíc, kříž v Polní ulici a kříž na křižovatce v ulici Do vrchu. U kříže pod v ulici Do vrchu jsme tak zjistili, že se poprvé objevuje až v mapách 3. vojenském mapování, které probíhalo v druhé polovině 19. století, což nám přibližuje dataci jeho vzniku.

V naší práci nadále pokračujeme a těšíme se na další střípky z historie nejen drobných památek. 
Aktualizace k 4. 8. 2023


Co jsme stihli za uplynulé období

4. 8. 2023 Dnes nás poctil svou návštěvou dr. Šerák, prohlédl okolí křížku v ulici Polní (pod kostelem), odkopal kus zeminy v bezprostřední blízkosti kamenného podstavce, zda se nenachází někde v zemi/půdě zbytky z původního kříže. Současný litinový kříž není původní, byl na podstavec přemístěn z jiného křížku. Svědčí o tom hned několik důkazů, které běžný laik nepozná. Jednak je průměr kříže větší než patka mezi křížkem a podstavcem, jednak jsou patrné i disproporce mezi velikostí základny kříže a její výškou. Tím, že křížky u cesty nechávali na své náklady a při různých příležitostech zbudovat i skorotičtí občané, farnost je nezahrnovala do soupisu majetku a nepečovala o ně. Po smrti původních vlastníků a mecenášů začaly křížky chátrat. Kdosi se je snažil svépomocí udržovat, a tak když se z neznámých důvodů ztratil nebo byl zničen původní vztyčený kříž, nahradil jej jiným křížkem zřejmě z hřbitova. Je pravděpodobné, že to bylo někdy po válce, možná ale i začátkem 90. let. Momentálně tedy prozkoumáváme soupis skorotické farnosti z roku 1835 psaný německým švabachem, abychom zjistili, zda nenarazíme na cennou informaci, která by nás mohla posunout dále. Bohužel církevní předpisy pouze ukládaly povinnost zajistit soupis – záleželo pak na přístupu každého faráře, jak pečlivě a podrobně soupis provede. V některých farnostech jsou proto uloženy bohatě ilustrované kresby s přesným vyobrazením, velikostí a dalšími podrobnostmi ohledně vzniku kříže, někde – tak jako ve skorotické farnosti – se soupis omezil pouze na strohý seznam. To nás však motivuje k ještě většímu úsilí v pátrání. Brzy přineseme další zprávy


Aktualizace k 20. 6. 

Nyní jsme ve fázi shromažďování podkladů, zahájením komunikace s NPU, plánováním prací a pátrání v dostupných databázích. Zvažujeme také možnosti financování obnovy ze soukromých peněz malých dárců prostřednictvím crowdfundingové kampaně a využití dotačních prostředků a drobných grantů z veřejných zdrojů.