Obnova křížků ve Skoroticích

Aktuálně:


Křížky v probíhající opravě

Křížek v ulici Polní pod kostelem směrem na zahrádkářskou kolonii

Odkaz na mapu ZDE

Na dolním konci ulice Polní, pod kostelem se starým hřbitovem, stojí na nároží louky pod košatým kaštanem podstavec s litinovým křížem. 

Pískovcový podstavec má poměrně jednoduchou formu s obvyklým dělením na hlavici, dřík a patku. Podstavec stojí na kamenné desce zapuštěné v zemi v mírně svažitém terénu. Základová deska mírně poklesla, takže celý podstavec je mírně nakloněný. Povrch podstavce byl zjevně periodicky opatřován vápenným nátěrem, což je dosud patrné především v oblasti dříku. V podstavci je upevněn litinový kříž, který odpovídá vzoru číslo 24 ze vzorníku Ferrum (vzorníková výška 145 cm, hmotnost 20,8 kg). Na kříži chybí všechny demontovatelné díly, což v tomto případě představuje korpus Krista, svitek se siglou INRI a nápisovou tabulkou. Kříž je litý dohromady s paprsčitou září plaménkového charakteru, což naznačuje relativně větší stáří odlitku, protože mladší výrobky z konce 19. stol. měly paprsčité záře obvykle demontovatelné, samostatně odlévané a s poněkud jiným, jednodušším tvarem paprsků. Na povrchu kříže se nedochovaly téměř žádné zbytky nátěrů. Kříž, ač zřejmě dosti starý stran data výroby, určitě není původní a byl na podstavec osazen až v rámci nějaké snahy o obnovu památky velmi pravděpodobně počátkem 90. let 20. století. Nejspíše pochází z některého z blízkých hřbitovů.

Základní koncepce a postup obnovy památky:

Stávající litinový kříž bude demontován z podstavce a nahrazen jiným historickým výrobkem, který bude rozměrově a vzhledově korespondovat s klasicistní formou kamenného podstavce. Jako ideální řešení do Skorotic se jeví užití vzoru č. 27 ze vzorníku akciové společnosti Ferrum (vzorníková výška kříže 147 cm a hmotnost 25 kg). Na vybraný exemplář z depozitáře zhotovitele budou doplněny chybějící demontovatelné díly, všechny části budou vyčištěny pískováním, budou provedeny potřebné opravy výrobních defektů. Výrobek bude opatřen kvalitním nátěrovým systémem, významné části dekoru budou pozlaceny plátkovým zlatem na lepidlo mixtion. Osazený kříž bude opatřen novou zadní vzpěrou vyrobenou tradičními kovářskými postupy. Cena za restaurování kříže činí 71.400,- Kč.

Pískovcový podstavec bude očištěn od nežádoucích materiálů, chemicky očištěn (porosil Si) a omyt tlakovou vodou. Kámen bude domodelován a doplněn o chybějící části, impregnován hydrofobním materiálem. Bude provedeno srovnání základu a odkopání přebytečné zeminy. Cena za renovaci podstavce kříže činí 57.100,- Kč

Celková cena za renovaci a restaurování kříže v ulici Polní pod kostelem činí 128.500,- Kč

Křížek v ulici Do Vrchu pod hřbitovem

Odkaz na mapu ZDE

Na horním konci ulice do Vrchu v místě jejího napojení na ulici Polní spolu s odbočkou ulice V Lánech stojí pod mohutným ořešákem kamenný podstavec s kovaným křížem

Pískovcový podstavec tohoto typu s vysokou hlavicí se nachází v samotných Skoroticích nejméně 4x a další stojí v nedalekých Strážkách u hlavní silnice při odbočce do Habrovic. Podstavec stojí na kamenné desce zapuštěné v zemi a na jeho povrchu jsou patrné četné zbytky opakovaných nepigmentovaných vápenných nátěrů. V podstavci je osazen jednoduchý kovaný kříž o výšce 160 cm, zhotovený z kovářsky zpracované ocelové pásoviny. Břevno je ke kůlu zezadu pouze přiloženo bez plátování a zajištěnou šroubem. Konce ramen kříže jsou rozšířena do trojlistého tvaru (jetelový kříž) a ozdobena kovanými květy. Každý květ je složen z dvojice do sebe vložených mističek o šesti okvětních lístcích. Chybí svitek se siglou INRI. Současné osazení těla ukřižovaného Krista není původní – vůči proporcím kříže je malý. Předchozí a pravděpodobně původní Kristus musel být litinový se závitovým čepem provlečeným skrz kůl kříže a zadní vzpěru – dle odborného posouzení restaurátora o tom svědčí průměry přebytečných malých otvorů v kůlu a břevně. Povrch kříže i zadní vzpěry jsou opatřeny několika vrstvami degradujících nátěrů mezi nimiž lokálně prokvétá koroze. Květinové dekory jsou korozí poškozené značně.

Základní koncepce a postup obnovy památky:

Kříž bude demontován z podstavce, rozebrán na jednotlivé díly a vyčištěn od zbytků nátěrů a korozních produktů. Květinový dekor v koncích ramen kříže bude částečně opraven, částečně nahrazen kopiemi. Litinový korpus bude nahrazen větším historickým odlitkem, který bude svými proporcemi lépe odpovídat rozměrům kříže. Pro zhotovení chybějícího svitku se siglou INRI a nápisové tabulky z plechu neexistují žádné věrohodné předlohy a proto budou nahrazeny litinovými odlitky jako vědomá a přiznaná vývojová fáze v minulosti poškozené památky. Cena za restaurování kříže činí 84.800,- Kč

Pískovcový podstavec bude osekán od nežádoucích materiálů a připraven dlab na osazení patky kříže, chemicky očištěn (porosil Si) a omyt tlakovou vodou. Kámen bude domodelován a doplněn o chybějící části, impregnován hydrofobním materiálem. Bude provedeno srovnání základu a odkopání přebytečné zeminy. Cena renovace kamenného podstavce kříže činí 51.700,- Kč.

Celková cena za renovaci a restaurování kříže v ulici Do Vrchu pod hřbitovem činí 136.500,- Kč


Celková cena za renovaci a restaurování obou památek ve Skoroticích činí 265.000,- Kč


Obnova dvou skorotických křížků

Kříže a kapličky - němé svědky dějin instalovali naši předkové v blízkosti lidských obydlí, u cest, v polích či na místě významných událostí. Stojí tu a často přežívají bez povšimnutí desítky let.

V minulosti se k nim zachoval režim doslova macešsky, nyní je na nás, abychom se o ně postarali a prodloužili jim život a zachovali je pro příští generace. Pro ty, co přijdou po nás.

Inspirována sledováním party nadšenců a jejich počinů při obnovách drobných sakrálních památek v Arnultovicích, krajině Česko-saského Švýcarska, Libouchci, Habrovicích či záchranou Všemilského hřbitova, rozhodla jsme se i já s vaší pomocí přispět k záchraně a obnově dvou křížků ve Skoroticích – a to konkrétně v ulici Polní a v zatáčce pod hřbitovem v ulici Do Vrchu.

Navraťme jim, prosím, jejich důstojnost a půvab.


Aktualizace k 11. listopadu 2023:

V tuto chvíli disponujeme cenovými nabídkami na opravu obou křížků, a to jak kamenných podstavců (bude realizovat kameník, pan Josef Sotona), tak cenovou nabídku na renovaci a zhotovení částečné repliky kovaného kříže v ulici Do Vrchu, tak i litinového kříže v ulici Polní (bude realizovat dr. Martin Šerák). Celkem 4 cenové nabídky obsahují podrobný popis práce a použité materiály vč. garance záruky a ceny. Zájemcům jsou plně k dispozici k nahlédnutí. Máme vyjádření od Statutárního města Ústí nad Labem, na jehož pozemku památné kříže stojí, tak i povolení k opravě křížků od římskokatolické církve jako vlastníka křížků. Překážející větev mohutného ořešáku byla koncem října odříznuta. Jediné, co nám v tuto chvíli chybí, jsou peníze. A proto si vás dovoluji oslovit jako skorotické sousedy a poprosit o příspěvek do sbírky organizované přes Donio.cz. Portál zajistí maximálně jednoduchou administrativu, pro vás potvrzení o daru, které můžete uplatnit pro daňové účely dle zákona o dani z příjmu a zároveň maximální transparentnost projektu. Věřím, že se nám společně podaří vybrat po drobných částkách od jednotlivců celou sumu,za kterou opravíme oba křížky, vrátíme jim jejich krásu a důstojnost a uchováme je pak pro další generaci jako součást kulturního dědictví.

Pokud se povede peníze vybrat, můžeme se těšit na instalaci obnovených křížků na konci 1. pololetí příštího roku. Následně pak zajistíme slavnostní požehnání křížků panem arciděkanem a uskutečníme veřejné setkání sousedů, kteří budou chtít sdílet dojmy a radost z oživení dvou skorotických rozcestí a z vdechnutí nového života málem zničených památek.    


Aktualizace k 4. září 2023:

Počátkem léta jsme začali shromažďovat informace k dvěma křížům na území obce Skorotice.

Prvotními informacemi pro nás byl článek Mgr. Liebla z NPÚ o Skorotických křížích. Naše kroky tedy v červenci vedly právě do Národního památkového ústavu. Dozvěděli jsme se tak o existenci soupisu památek Skorotické fary. Ten je dostupný v archivu Biskupství litoměřického a pochází z roku 1835. Již v té době ke skorotické farnosti patřilo celkem 17 okolních obcí a osad včetně například již zaniklé Dělouše, Bánova či Studánky. Soupis je psán německou kurzivou a tak vyčíst z něj potřebné informace je vcelku časově náročné. Obsahuje totiž celkem 42 položek sakrálních památek z celé farnosti a celou řadu podrobností k nim.

Dále jsme navštívili Archiv města Ústí nad Labem, kde jsou mimo jiné uloženy pamětní knihy Farního úřadu Skorotice a kronika obce Skorotice. V té jsme bohužel nenašli kromě historie kostela žádné informace k dalším památkám v obci, ale je velmi zajímavou upomínkou dob minulých. Mnohé zápisy v ní nám vyvolaly úsměv na tváři a ukazují, že bez ohledu na dobu, se starosti občanů vlastně zase tolik neliší.

Nedílnou součástí našeho pátrání bylo také hledání v historických mapách, v archivu zeměměřického ústavu. Drobné památky byly v minulosti důležitými orientačními body a tak se běžně zanášely i do vojenských map. Mohli jsme si tak zmapovat umístění drobných sakrálních památek v obci již od vzniku map Stabilního katastru v roce 1843. Vznikla tak mapka, která nám přibližně ukazuje změny drobných památek v čase. Mimo jiné lze díky starým mapám přibližně datovat právě ty dva kříže, které nás aktuálně zajímají nejvíc, kříž v Polní ulici a kříž na křižovatce v ulici Do vrchu. U kříže pod v ulici Do vrchu jsme tak zjistili, že se poprvé objevuje až v mapách 3. vojenském mapování, které probíhalo v druhé polovině 19. století, což nám přibližuje dataci jeho vzniku.

V naší práci nadále pokračujeme a těšíme se na další střípky z historie nejen drobných památek. 
Aktualizace k 4. 8. 2023


Co jsme stihli za uplynulé období

4. 8. 2023 Dnes nás poctil svou návštěvou dr. Šerák, prohlédl okolí křížku v ulici Polní (pod kostelem), odkopal kus zeminy v bezprostřední blízkosti kamenného podstavce, zda se nenachází někde v zemi/půdě zbytky z původního kříže. Současný litinový kříž není původní, byl na podstavec přemístěn z jiného křížku. Svědčí o tom hned několik důkazů, které běžný laik nepozná. Jednak je průměr kříže větší než patka mezi křížkem a podstavcem, jednak jsou patrné i disproporce mezi velikostí základny kříže a její výškou. Tím, že křížky u cesty nechávali na své náklady a při různých příležitostech zbudovat i skorotičtí občané, farnost je nezahrnovala do soupisu majetku a nepečovala o ně. Po smrti původních vlastníků a mecenášů začaly křížky chátrat. Kdosi se je snažil svépomocí udržovat, a tak když se z neznámých důvodů ztratil nebo byl zničen původní vztyčený kříž, nahradil jej jiným křížkem zřejmě z hřbitova. Je pravděpodobné, že to bylo někdy po válce, možná ale i začátkem 90. let. Momentálně tedy prozkoumáváme soupis skorotické farnosti z roku 1835 psaný německým švabachem, abychom zjistili, zda nenarazíme na cennou informaci, která by nás mohla posunout dále. Bohužel církevní předpisy pouze ukládaly povinnost zajistit soupis – záleželo pak na přístupu každého faráře, jak pečlivě a podrobně soupis provede. V některých farnostech jsou proto uloženy bohatě ilustrované kresby s přesným vyobrazením, velikostí a dalšími podrobnostmi ohledně vzniku kříže, někde – tak jako ve skorotické farnosti – se soupis omezil pouze na strohý seznam. To nás však motivuje k ještě většímu úsilí v pátrání. Brzy přineseme další zprávy


Aktualizace k 20. 6. 

Nyní jsme ve fázi shromažďování podkladů, zahájením komunikace s NPU, plánováním prací a pátrání v dostupných databázích. Zvažujeme také možnosti financování obnovy ze soukromých peněz malých dárců prostřednictvím crowdfundingové kampaně a využití dotačních prostředků a drobných grantů z veřejných zdrojů.